Τοπικό ή άλλο όνομα
Όνομα/Χαρακτηρισμός
Κατασκευαστής
Προκάτοχος
Συλλέκτης
Τρόπος απόκτησης
Donnation
Purchase
Αγορά
Δωρεά
Ερευνητής
Ταξινόμηση
Τεχνική Αντικειμένου
Τεχνική Διακόσμου
Τοποθεσία χρήσης
Τοποθεσία απόκτησης
Τοποθεσία κατασκευής
Χρήστης
Κατηγορία Διακόσμου
Ηλικία
Κοινωνική Ηλικία
Πληθυσμιακή / πολιτισμική / εθνοτική ομάδα
Περίοδος χρήσης
Χρόνος χρήσης
Περίσταση χρήσης
Τυπολογία
Χρόνος κατασκευής
Υλικό αντικειμένου
Υλικό Διακόσμου