Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους Χρήστες στο πλαίσιο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι το Λύκειον των Ελληνίδων (ΛτΕ).

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου/Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η  συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΛτΕ διεξάγεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλείστε να δώσετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους από το ΛτΕ και πιο συγκεκριμένα, του ονοματεπωνύμου σας, της διεύθυνσής σας, του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), στοιχεία τιμολόγησης στην περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης και συναλλαγής σας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Με τη ρητή συγκατάθεσή σας θα σας στέλνουμε ενημερώσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, το ΛτΕ και τα Προϊόντατα οποία εμπορευόμαστε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) ή τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σας.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινείτε στη χρήση από το ΛτΕ ή τους συνεργάτες αυτού της διεύθυνσηςηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) ή του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας σας προκειμένου να ενημερώνεστε για την πορεία της Παραγγελίας σας και τους όρους παράδοσης των Προϊόντων.

Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας στην Ελλάδα, καθώς και στα γραφεία μας (Δημοκρίτου 14, Αθήνα) και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του ΛτΕ και µόνον κατ’ εντολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Εκτός και αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία ή ρητά στους παρόντες όρους, δεν θα προβούμε στην κοινοποίηση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ενδεικτικά, θα γνωστοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων στους ακόλουθους αποδέκτες:

  • Σε μεταφορείς συνεργάτες μας για την μεταφορά και παράδοση των Προϊόντων σας θα γνωστοποιούμε τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου σας, της διεύθυνσής σας και του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας σας.

Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους συμφωνείτε με την εκτέλεση επεξεργασίας από τρίτα πρόσωπα, όπως τα ανωτέρω αναφερόμενα, που παρέχουν στο ΛτΕ υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή του ΛτΕ χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος.

Λαμβάνουμε αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Πάντα σας ενημερώνουμε για τον χρόνο τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε  και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρόλο που το ΛτΕ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος, οι διακομιστές αυτού ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Το ΛτΕ περιορίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση του ΛτΕ είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό του τόπο χωρίς τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στο ΛτΕ υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Kατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς περιοδικών ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) με σκοπό την ενημέρωση σας για νέα, δράσεις και προϊόντα μας. Για την αποστολή των Newsletters, και για την προστασία των δεδομένων σας μέσα από αυτή τη διαδικασία, συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με την πλατφόρμα MAILCHIMP παρέχοντας με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του MAILCHIMP. Σε κάθε τέτοια αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από το Ενωσιακό και Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (GDPR), καθώς και από τον αντίστοιχο ελληνικό νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού. Επίσης διέπεται από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και ισχύει έως και σήμερα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και  για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.