Το Λύκειον των Ελληνίδων είναι διαρθρωμένο σε τμήματα, τα οποία συστάθηκαν για την πληρέστερη επίτευξη των πολλαπλών σκοπών του.

Στο Καταστατικό του 1911 περιλαμβάνονταν μόλις 4 τμήματα τα οποία διακρίνονταν σε επιμέρους εφορείες. Σε μία δεκαετία τα τμήματα τριπλασιάστηκαν είτε με τη σύσταση νέων ή με τη μετατροπή εφορειών σε τμήματα. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου με τη σύσταση νέων τμημάτων, πολλά από τα οποία ήταν βραχύβια ή πολύ σύντομα άλλαζαν ονομασία.

Καταστατικό του 1911
Καταστατικό του 1911
Καταστατικό του 1911
Καταστατικό του 1911
Καταστατικό του 1911

Από τη δεκαετία του 1950 και εξής, τα τμήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια ύπαρξης, ενώ η σύσταση, μετονομασία ή διάλυση κάποιου εγκρινόταν από τη Γενική Συνέλευση και ακολουθούσε τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου.

Σήμερα το ΛτΕ είναι διαρθρωμένο σε 22 τμήματα.